Vol. (No): pp. TITLE AUTHOR
25(6): 696-704 SIMULATION AND MOTION ANALYSIS OF DEEPWATER MANIFOLD LIFTING
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-10
Zhiwei Chen, Tingdi Zhao, Jian Jiao, and Dongfeng Mao
25(6): 705-714 ENERGY EFFICIENT TRAJECTORY DESIGN FOR THE UNDERWATER VEHICLE WITH BOUNDED INPUTS USING THE GLOBAL OPTIMAL SLIDING-MODE CONTROL
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-11
Mai The Vu, Hyeung-Sik Choi, Jin-Il Kang, Dae-Hyung Ji, and Hyun-Joong
25(6): 715-721 REAL-TIME METHOD FOR CALCULATING RETARDATION FUNCTIONS
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-12
Li-hao Yuan, Yue-sheng Ma, Ying-fei Zan, and Zhao-hui Wu
25(6): 722-731 SURVEY OF TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-13
Wen-Yang Gan, Da-Qi Zhu, Wei-Li Xu, and Bing Sun
25(6): 732-741 MODELING OF DYNAMIC BEHAVIOR FOR PORT STRUCTURES USING THE PERFORMANCE-BASED SEISMIC DESIGN
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-14
Cheng-Yu Ku, Jing-Jong Jang, Jui-Ying Lai, and Ming-Jr Hsieh
25(6): 742-751 COST OF SALVAGE– A COMPARATIVE FORM APPROACH
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-15
Chung-Sheng Chiu, Chung-Ping Liu, Ki-Yin Chang, Wen-Jui Tseng, and Yung-Wei Chen
25(6): 752-760 A TIME-DOMAIN NUMERICAL TOOL FOR A WAVE ENERGY ATTENUATOR WITH THE SPH METHOD
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-16
Da-Wei Chen, Shuichi Nagata, Shiaw-Yih Tzang, Yasutaka Imai, Chih-Min Hsieh, and Jiahn-Horng Chen
25(6): 761-766 A NUMERICAL MODEL FOR PIPELINE ABANDONMENT IN DEEP WATER
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-17
Duanfeng Han, Kuo Huang, Yingfei Zan, and Zhaohui Wu
25(6): 767-774 EXPERIMENTAL STUDY OF DYNAMIC STABILITY OF UNDERWATER VEHICLE-MANIPULATOR SYSTEM USING ZERO MOMENT POINT
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-18
Jin-Il Kang, Hyeung-Sik Choi, Mai The Vu, Nguyen Ngoc Duc, Dae-Hyeong Ji, and Joon-Young Kim
25(6): 775-783 DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS OF MICRO-GRID WITH OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION
DOI: 10.6119/JMST-017-1226-19
Chia-Yu Hsu, Ming-Wang Chen, and Pei-Hwa Huang

First Previous
Please input title, author, or keyword:
Last Updated:
2017-11-05